You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vocabulary
357 lượt xem

CEFR A1 Vocabulary – Lesson 1 – Hello and Goodbye

Learning English with The AN and freSy

Here you will learn some basic English words to say hello or goodbye to someone, to thank someone, or to say you are sorry, prepared for A1 learners.

# Word Means
1 hello
/həˈɫoʊ/, /hɛˈɫoʊ/
interjection
a word we say when we see someone and want to greet them, or when we begin to talk on the phone
 
2 goodbye
/ˌɡʊdˈbaɪ/, /ˌɡʊdˈbaɪ/
interjection
a word we say when we are leaving or someone is leaving, or at the end of a phone call
 
3 hi
/haɪ/, /haɪ/
interjection
we say when we see someone and want to greet them
 
4 bye
/baɪ/, /baɪ/
interjection
a word we say when we are leaving someone or when they are leaving, or at the end of a phone call
 
5 good morning
/ˌɡʊd ˈmɔːnɪŋ/, /ˌɡʊd ˈmɔːrnɪŋ/
interjection
something we say when we want to greet or say hello to someone in the morning
 
6 good afternoon
/ˌɡʊd ɑːftəˈnuːn/, /ˌɡʊd æftərˈnuːn/
interjection
something we say when we want to say hello or goodbye to a person in the afternoon
 
7 good evening
/ˌɡʊd ˈiːvnɪŋ/, /ˌɡʊd ˈiːvnɪŋ/
interjection
something we say when we want to say hello or goodbye to a person in the evening
 
8 good night
/ˌɡʊdˈnaɪt/, /ˌɡʊdˈnaɪt/
interjection
something we say when we want to say goodbye to a person at night or before we go to bed
 
9 thank you
/ˈθæŋk juː/, /ˈθæŋk juː/
interjection
something we say to someone to show we are grateful to them for something that they have done for us or given us
 
10 thanks
/θæŋks/, /θæŋks/
interjection
said when someone helps us or does something nice for us
 
11 please
/pliːz/, /pliːz/
adverb
used when we want to politely ask for something or politely tell a person to do something
 
12 OK
/əʊˈkeɪ/, /əʊˈkeɪ/
interjection
said to show that we are agreeing to do something or we agree with something
 
13 yes
/jes/, /jes/
interjection
a word that shows we agree with something or think that it is true when answering a question
 
14 no
/nəʊ/, /nəʊ/
interjection
used to give an answer to a question showing that we do not agree or it is not true
 
15 sorry
/ˈsɒri/, /ˈsɑːri/
interjection
a word we say to apologize for something or to say we are embarrassed
 
16 welcome
/ˈwelkəm/, /ˈwelkəm/
interjection
a word that we use to greet someone when they arrive
 

Bạn có muốn tiếp tục học qua Bài số 2? Hãy cố gắng học và thực hành các từ vựng trên, các bạn hãy nghe nhiều lần, ghi nhớ nghĩa "giải thích bằng tiếng Anh" để thực sự từ từ chìm vào thế giới ngôn ngữ tiếng Anh. Hẹn các bạn ở bài sau, bài số 2, với chủ đề People.

Cảm ơn BMA E-Commerce! - Internet

Chia sẻ:
Bài viết khác
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?

Phòng IT thuê ngoài, hay còn gọi là dịch vụ IT dựa trên mô hình outsource, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhất là đối với những công ty không chuyên về công nghệ thông tin. ...